FTESË PËR OFERTE

Postuar: August 9, 2019at 7:36 pm, in

ME OBJEKT: DIZAJN DHE PRINTIM KARTOLINASH

Për Shoqatën SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri

Shoqata SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri është një organizatë sociale, jo-politike dhe jo fetare, që ofron kujdes afatgjatë me bazë familjare për fëmijët, të cilët kanë humbur kujdesin prindëror, apo që për arsye të ndryshme nuk mund të jetojnë në familjet e tyre biologjike.

SOS Fshatrat e Fëmijëve mbështet gjithashtu fëmijët dhe familjet në nevojë përmes projekteve komunitare, që synojnë zhvillimin e kapaciteteve të këtyre familjeve.

SOS Fshatrat e Fëmijëve është anëtare e Organizatës Ndërkombëtare, SOS Kinderdorf International, krijuar nga Herman Gmeiner në vitin 1949. Ajo është prezente në 132 vende në botë në shërbim të fëmijëve, familjeve dhe komuniteteve.

Misioni ynë: Ne krijojmë familje për fëmijët në nevojë, ne i ndihmojmë ata që të ndërtojnë të ardhmen e tyre dhe marrim pjesë në zhvillimin e komuniteteve të tyre.

Si një organizatë që e siguron ekzistencën e saj përmes donacioneve lokale dhe ndërkombëtare, në periudhën e fundvitit SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri realizon “Katalogun e Kartolinave të Fundvitit”, me piktura të realizuara nga vetë fëmijët e Fshatit SOS.

Qëllimi i kësaj kërkese është dizajni dhe printimi i KARTOLINAVE DHE KATALOGJEVE TË FUNDVITIT

Aktualisht jemi duke kërkuar bashkëpunim me një Kompani qe ofron PRINTIMIN dhe DIZAJNIN e kartolinave dhe katalogut të fundvitit. Dizajni do të përfshijë 10 modele të ndryshme kartolinash dhe modele të katalogut, ndërsa printimi për një numër të pacaktuar kartolinash por jo me shume se 10’000 cope. Konkretisht kërkojmë një ofertë nga ana juaj për:

  • DIZAJNIN DHE PRINTIMIN E KARTOLINAVE DHE ZARFEVE, ME SPECIFIKIME TEKNIKE SI MË POSHTË:
  1. Dizajn:
Dizajn katalogu Formati A4
Dizajn Kartolinash (10 modele) Formati 24×17 cm {i mbyllur 12×17 cm},

 

 

  1. Printim:
Printim katalogu

 

Formati A4, Full colour nga njëra anë
Printim Kartolinash (10 modele) Formati 24×17 cm {i mbyllur 12×17 cm}, letra pearl 250 gr, full colour nga të dyja anët
Printim Zarfesh Formati 13×18 cm , letra pearl 130 gr, colour nga njëra anë

 

Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj përmes postës elektronike, deri më datë 10.11.2019 ora 16:30, duke dorëzuar:

  1. FORMULARIN E OFERTËS (te cilin e gjeni me poshte);
  2. QKR dhe Ekstraktin mbi Historikun e Subjektit të lëshuara nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit jo me pare se nje muaj
  3. kopjen e NIPT-it

në adresën e emailit: [email protected]

Kjo kërkesë për ofertë financiare nuk e detyron domosdoshmërisht SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri të lidhë kontratë për shërbimin e kërkuar.

Afati i vleresimit dhe perzgjedhjes do te jete data 12.11.2019.

Për çdo pyetje ose sqarim, ju lutemi na shkruani në e-mail: [email protected]

 

Vlerësimi i ofertave:

 

Të gjithë ofertuesit do të vlerësohen sipas çmimeve per njesi të ofruara për zërat përkatës dhe dorezimit te dokumentacionit. Në rast se përveç çmimeve të ofruara, ofertuesi aplikon përgjegjësi sociale që dëshiron të përmbushë nëpërmjet kontratës që do të lidhë me Shoqatën SOSFF,  atëherë kjo duhet të deklarohet ne ofertë. Kjo vetëdeklaratë do të zërë 20% të peshës së vlerësimit të ofertave për shpalljen e fituesit.

Me përmbushje të përgjegjësisë sociale nënkuptohet suporti nga ana financiare për Shoqatën SOS FF në përmbushje të misionit të saj, si psh. donacion i një % të caktuar në bazë të shpenzimit të kryer nga Shoqata ne fund te ketij procesi; ose ofrimi falas i një pjesë të shërbimit për Shoqatën.

 

 

FORMULARI I OFERTËS

 

Emri i Ofertuesit___________________________________________

Për:        SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri

* * *

Procedura e prokurimit: Kerkese per Oferte me emërtimin “Dizajni dhe printimi i Kartolinave të Fundvitit të SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri”

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se cmimet qe ofrojme jane si me poshte:

Nr. Emërtimi Njësia e kërkuar Çmimi për njësi, me TVSH
1. Dizajn Katalogu, Formati A4 1  
2. Printim Katalogu, Formati A4, letra pearl 250 gr, full colour nga njëra anë 100  
3. Dizajn Kartolinash, Formati 24×17 cm {i mbyllur 12×17 cm}, 10  
4. Printim kartolinash, Formati 24×17 cm {i mbyllur 12×17 cm}, letra pearl 250 gr, full colour nga të dyja anët On-Demand  
5. Zarfe pa printim logosh, Formati 13×18 cm, letra pearl 130 gr On-Demand  
6. Zarfe me printim logo, Formati 13×18 cm , letra pearl 130 gr, colour nga njëra anë On-Demand  

* Shenim: Në çmimet e ofruara përfshihet TVSH-ja.

 

Nënshkrimi i ofertuesit ________________________

 

Vula ______________